Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Kancelaria czuwa nad bezpieczeństwem Państwa obrotu prawnego i dokłada starań, aby najważniejsze dla Państwa sprawy życiowe mogły być załatwiane sprawnie, dokładnie i bezpiecznie.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164) notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, dokumentujące w szczególności:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy działu spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy),
  • umowy podziału majątku dorobkowego,
  • umowy spółki,
  • protokoły ze zgromadzeń spółek i inne protokoły,
  • pełnomocnictwa,
  • testamenty,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności, użytkowania,
  • oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 3. doręcza oświadczenia,
 4. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu lub odcisku palca,
  • zgodności odpisu/wyciągu z okazanym oryginałem dokumentu,
  • daty pewnej,
  • pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu,
 5. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 6. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

kancelaria2