Kompleksową informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

Opłata liczona jest osobno od wpisu do każdej księgi wieczystej. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest pobierana wyłącznie gdy dla tego prawa jest już prowadzona księga wieczysta lub będzie zakładana księga wieczysta.

Opłaty wynoszą:

200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie);

– jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych;

150 złotych od wniosku o:

 • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
 • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • wpis praw osobistych i roszczeń;
 • wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);

– stałą opłatę w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I-O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów.

kancelaria11